Bronnenstrategie en warmtenetstrategie Nijmegen

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
Samenwerking: Berenschot

Achtergrond
De gemeente Nijmegen stelde in 2018 haar warmtevisie vast met als doelstelling om in 2045 energieneutraal te zijn. In de warmtevisie spelen warmtenetten een grote rol. Hiervoor is een flinke uitbreiding van het bestaande warmtenet nodig en zullen nieuwe warmtebronnen aangesloten moeten worden.

Om haar ambitie te realiseren en sturing te geven aan de invulling van de warmtelevering in haar stad, wil de gemeente Nijmegen wil een onderzoek hoe zij de opzet van een warmtebedrijf kan sturen op de realisatie van duurzame en betaalbare warmtelevering. Hiervoor zijn vier deelresultaten gewenst: een duurzame bronnenstrategie, een warmtenetstrategie, de rol van een toekomstig warmtebedrijf en mogelijk marktmodellen.

Onze Visie op de vraagstelling
Het ontwikkelen van een warmtenet voor een gemeente vergt een strategische visie op het te bereiken eindresultaat. Er zijn nog veel onzekerheden: toekomstige technologische ontwikkelingen van warmtebronnen en van individuele oplossingen. Er zijn meerdere scenario’s op te stellen bestaande uit aan te sluiten wijken, hoofdinfrastructuur, warmtebronnen en ontwerpprincipes (o.a. temperatuurregime). Naast meerdere ontwikkelpaden moeten ook de nodige (economische) randvoorwaarden worden ingevuld om een rendabele businesscase en beheersbare woonlasten voor de burgers te garanderen.

Onze aanpak
Strategische visie, ontwerpprincipes en adaptief ontwikkelen vormen de basis van onze aanpak.

 1. Validatie kansrijke wijken/buurten
  Bestuderen huidige warmtevisie en diverse rapporten en berekenen warmtevraag buurten met ons rekenmodel Caldomus.
 2. Bronnenstrategie
  Onderzoeken kansen van bronnen: geothermie, thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en effluent van RWZI, WKO, biomassa, restwarmte uit datacenter, AVI of industrie, warmte uit de buitenlucht, solarthermie, WKK uit duurzaam gas (biogas, waterstof.
 3. Ontwikkelen scenario’s warmtenet
  Onderzoek naar beschikbaarheid bronnen, mogelijke warmtenetten (transportleiding), tracés en fasering.

Resultaat
Gevalideerde warmtevisie met inzicht in kansen per wijk en een prioritering van de wijken;

 • Zicht op belangrijke meekoppelkansen;
 • Inzichtelijke bronnenscenario’s met op korte en lange termijn/beschikbaarheid lokale en regionale bronnen;
 • Inzicht in locaties, kosten, kansen, risico’s en duurzaamheid;
 • Enkele scenario’s ontwikkeling warmtenet (te gebruiken bronnen, tracé, fasering, temperatuur, regionale scope of stad).

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN