Collectief WKO-systeem voor Spoorzone Tilburg

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
In samenwerking met Tauw en Unica

Aanleiding
De gemeente Tilburg streeft ernaar om vanuit het klimaatbeleid stedelijke herontwikkeling zo CO2-neutraal mogelijk te ontwikkelen. Het gebied Spoorzone is hiervoor aangewezen. De gemeente wil voor de Spoorzone een WKO-systeem om de gebouwen in hun warmte- en koudevraag te voorzien. De grondwaterverontreiniging in dit gebied vereist hierbij bijzondere aandacht. De gemeente Tilburg vraagt daarom om een geïntegreerde aanpak voor een technisch, economisch en ecologisch geoptimaliseerde WKO-installatie, de grondwatersanering voor het gebied Spoorzone en de scheiding van hemelwater en afvalwater. De vraag spitst zich verder toe op een samenhangend ontwerp voor de bovengrondse en ondergrondse installaties, alsmede op een businesscase ten behoeve van de economische haalbaarheid en de keuze voor een exploitatiemodel. Innoforte is gevraagd om, in samenwerking met Tauw en Unica, haar expertise aan te wenden en om een ontwerp en businesscase voor het WKO-systeem op te stellen.

Visie op de vraagstelling
Spoorzone Tilburg is een zone met complexe vraagstukken rond locatieontwikkeling, energie en bodemverontreiniging. Om dit project te realiseren is een grote mate van aanpassingsvermogen nodig. Het gebruik van de ondergrond voor koude- en warmte is een lange termijn vraagstuk waar een stabiele energievoorraad beheerd moet worden. Dit samen met een bouwprogramma dat zich over een lange periode ontwikkelt en veel vraagt van goed energiemanagement in de ondergrond. Daar komt bij dat het grondwater verontreinigd is en dat het gehele systeem ondergronds daarop aangepast moet zijn. In de uitwerking van het ontwerp en businessmodel vormt het systeemconcept de rode draad in het hanteerbaar maken van de complexe opgave. Dit lukt uiteraard alleen samen met de gemeente, deskundigen en ontwikkelaars. De hele aanpak is ook schoon. Een schone energiebron in combinatie met een reinigende werking voor de ondergrond. Slim moet het geheel zijn in sturing, energiebeheer en monitoring van de effecten. Alleen door slim te combineren kunnen de gestelde doelen gerealiseerd worden.

Onze aanpak

  1. Definiëren uitgangspunten en verzamelen informatie
  2. Ontwikkeling integrale concepten
  3. Opstellen integraal ontwerp, energiemodel, integraal kostenmodel en optimaliseren
  4. Bepalen bedrijfseconomische rentabiliteit
  5. Opstellen exploitatiemodellen en bedrijfseconomische projecties
  6. Vaststellen benefits, risico’s en beheersmaatregelen stakeholders
  7. Opstellen richtlijnenbestek en overlegstructuur vergunningentraject
  8. Rapporteren en presenteren project

Resultaat
Innoforte heeft de gemeente Tilburg in een compacte en heldere rapportage inzicht gegeven in de concepten voor WKO-systemen voor herontwikkeling van de Spoorzone Tilburg.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN