Duurzame warmte en koude Rijnhuizen

Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein

Aanleiding
De gemeente Nieuwegein wil het gebied Rijnhuizen transformeren van een monofunctioneel werkgebied naar een gemengd, hoogwaardig gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Duurzaamheid en klimaat-adaptatie spelen beleidsmatig een belangrijke rol bij gebiedsontwikkeling in Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein wil weten welke aardgasvrije energie-systemen mogelijk zijn en hoe haar beleidsdoelstellingen te realiseren. Innoforte is gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de verschillende mogelijkheden voor een duurzame warmte- en koudevoorziening voor de wijk Rijnhuizen.

Visie op de vraagstelling
Voor opwek, opslag en distributie van duurzame warmte en koude zijn vele concepten mogelijk: individuele en collectieve WKO-systemen op basis van op een gesloten of open bodem warmtewisselaars, het thermisch gebruik van oppervlaktewater (TEO), warmte uit de buitenlucht, solarthermie (PVT), inzet restwarmte, warmte opslag op diverse manieren, koude productie in combinatie met de productie van warm tapwater in de zomer, enzovoort.

We onderzoeken een aantal concepten en stemmen met de gemeente af welke concepten we nader uitwerken. Als evaluatiecriteria hanteren we kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen op het gebied van kosten (investeringen, lopende kosten), toekomstbestendigheid, duurzaamheid, energiepositiviteit, klimaatadaptiviteit, ruimtebeslag, enzovoort. Hierbij adviseren we de gemeente tevens over de keuze voor een collectief energiesysteem (bijvoorbeeld een WKO-bronnennet). Innoforte adviseert de gemeente Nieuwegein over het stimuleren (verleiden) of verplichten van de ontwikkelaars voor een bepaald systeem met privaatrechtelijke afspraken, een warmteplan, exploitatievorm en ontwikkelmogelijkheden (marktconsultatie en concessievorming).

Onze aanpak

 1. Voorbereiden concepten
  Verstrekken van inspirerende concepten geënt op de lokale mogelijkheden.
 2. Brainstorm werksessie
  Een enthousiasmerende en creatieve bijeenkomst samen met alle betrokkenen.
 3. Verkennen resultaten
  Concreet zicht op haalbaarheid, kansen en risico’s op de verschillende schaalgrootte.
 4. Organisatorische en juridische uitwerking concepten
  Een overzicht voor de ontwikkeling en exploitatie van een collectief energieconcept.
 5. Rapportage
  Inzicht, draagvlak, overdracht en bruikbaarheid van ontwikkelde concepten en ontwikkelpad.

Resultaat
In de concepten is gekeken naar een bronnennet, gesloten bodemwarmtewisselaars, TEO en solarthermie. Tevens is een lijst met heldere evaluatiecriteria en randvoorwaarden vastgesteld. Er is aandacht geschonken aan zaken als economie, energie, duurzaamheid, risico’s en ruimtebeslag van de gepresenteerde concepten. De gemeente heeft nu inzicht in de wijze van ontwikkeling van energieconcepten voor Rijnhuizen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN