Lage temperatuur verwarming Sluisbuurt

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Aanleiding
De gemeenteraad van Amsterdam heeft eind 2017 naar aanleiding van de behandeling van het warmteplan Amstelkwartier 2e fase een aantal moties aangenomen. In hoofdlijnen komen deze op het volgende neer dat nieuwe woningen geschikt dienen te zijn voor lage temperatuur verwarming. Een warmtenet dient gevoed dienen te worden met, bij voorkeur lokale, duurzame, lage temperatuur bronnen. En alle toekomstige warmteplannen dienen op deze principes te zijn gebaseerd, tenzij er gegronde redenen zijn om hier van af te stappen. Innoforte is gevraagd om de gemeente Amsterdam te adviseren in het kader van het streven naar duurzame en aardgasvrije gebouwen en de mogelijkheden voor lage temperatuur verwarming en koeling in kaart te brengen.

Visie op de vraagstelling
De keuze voor lage temperatuur verwarming voor nieuwbouw is om diverse redenen te verdedigen. Een lagere gevraagde temperatuur biedt meer kansen voor duurzame lokale bronnen. Distributieleidingen kennen minder thermische verliezen en nieuwe woningen verbruiken veel minder warmte, waardoor er ook minder capaciteit en investeringen nodig zijn. Er zijn echter ook nadelen. De investeringen in het distributienet zijn hoger. Meerdere distributiesystemen zijn nodig. De netten zijn grotendeels afhankelijk van slechts één lokale bron waardoor de bedrijfsvoering kwetsbaarder wordt. Voor warme tapwater moet in de woning met een hoge temperatuur warmtebron worden naverwarmd. Dit werkt kostprijsverhogend. De afgiftesystemen in de woning (vloerverwarming) zijn duurder dan bij hoge temperatuur verwarming, ook bij nieuwbouw. Teneinde de consequenties van een keuze voor lage temperatuurverwarming goed te kunnen beoordelen onderzoekt Innoforte de technische mogelijkheden, de kosten en de duurzaamheid en vergelijkt deze met die van hoge temperatuur verwarming.

Onze aanpak

 1. Onderzoek lage temperatuur warmtebronnen
  Zicht op mogelijke lage temperatuur warmtebronnen.
 2. Ontwerp en kostenraming lage temperatuur warmtenetten
  Zicht op kosten van lage temperstuur distributiesystemen.
 3. Onderzoek consequenties voor de gebouwen
  Zicht op de technische en economische consequenties voor de gebouwen.
 4. Opstellen integraal zicht op de mogelijkheden van LT-warmtenetten
  Overzicht kosten, duurzaamheid in relatie tot de overige, reeds onderzochte concepten.
 5. Overleg, rapportage en presentatie
  Een inzichtelijke, voor de geïnteresseerde leek leesbare rapportage.

Resultaat
Innoforte heeft de resultaten van dit project aan de gemeente Amsterdam gerapporteerd. Hierbij is aandacht besteed aan de warmte- en koudevraag van gebouwen, diverse concepten voor verwarmen of verwarmen/koelen van woningen en utiliteit, het energieverbruik en de duurzaamheid van concepten met individuele warmtepompen versus collectieve bodemsystemen en de economie van alle concepten.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN