Strategie infrastructuur warmte Arnhem

 

 Aanleiding
Om haar ambitie te realiseren en regie te voeren op de warmtetransitie, wil de gemeente Arnhem inzicht krijgen in de potentiële alternatieve energie-infrastructuren en mogelijke duurzame warmtebronnen. Deze moeten het mogelijk maken om vóór 2030 een aantal aardgasvrije wijken in Arnhem te realiseren.

Hiervoor zijn vijf deelresultaten gewenst:

 • Een ‘Arnhemse bronnencatalogus’, waarin de huidige en potentiële lokale en bovenlokale, geschikte warmte – en koudebronnen in kaart zijn gebracht.
 • Een duurzame bronnenstrategie, waarin een mogelijke verdeling van de duurzame (bovenlokale) bronnen is opgenomen.
 • Het opstellen van een warmtenetstrategie, waarin onder andere kansrijke tracés, aan te sluiten wijken, temperatuurregimes, in te zetten duurzame bronnen en fasering zijn uitgewerkt en beschreven.
 • Het opstellen van de transitievisie warmte, met daarin meegenomen de resultaten van verschillende uitgevoerde onderzoeken en inventarisaties, de duurzame bronnenstrategie, de gemaakte afspraken met stakeholders en de uitkomsten van de wijkaanpak.
 • Een advies over de rol van de gemeente Arnhem in de ontwikkeling van bronnen, warmte- en koudenetten.

Visie op de vraagstelling
Om te komen tot een warmtenetstrategie en een transitievisie warmte is een zorgvuldige afweging gewenst van welke wijken in Arnhem in de toekomst aangesloten gaan worden op een warmtenet. Deze afweging willen we onderbouwen met een aanscherping van de toekomstige warmtevraag per wijk en een bronnenanalyse, uitmondend in meerdere scenario’s. Het werken met scenario’s voorkomt dat we te snel één oplossingsrichting omarmen en zorgt voor de mogelijkheid om de stakeholders (met verschillende perspectieven) aan te laten haken. Na selectie van het meest wenselijke of kansrijke scenario ontstaat zicht op het toekomstige warmtenet van Arnhem en op een mogelijke manier waarop dit het beste gerealiseerd kan worden (warmtenet– en bronnenstrategie). Het eindbeeld van het warmtenet en de warmtenetstrategie vormen bouwstenen voor de transitievisie warmte.

Onze aanpak

  1. Gezamenlijk startpunt
   Houden startbijeenkomst met opdrachtgever
  2. Aanscherping warmtevraag
   Aanscherpen vraaganalyse en valideren resultaten uit de warmteverkenning
  3. Warmtebronnenanalyse
   Inventariseren van de beschikbaarheid (in hoeveelheid en in tijd), duurzaamheid en betaalbaarheid van kansrijke warmtebronnen
  4. Scenariovorming
   Ontwikkelen scenario’s op basis van de geïnventariseerde warmte- en koudebronnen en vraag naar warmte.
  5. Warmtenet- en bronnenstrategie


Uitwerken voorkeurscenario tot een warmtenetstrategie, waarbij wordt gekeken naar de tracékeuze en mogelijke volgorde van aansluiten van wijken (groeiscenario)

 1. Transitievisie warmte
  Ontwerpen en ontwikkelen we de transitievisie warmte.

Resultaat
Een heldere en duidelijke strategie met betrekking tot de infrastructuur van warmte warmte voor de gemeente Arnhem. Inzicht in diverse scenario’s en de beschikbaarheid van kansrijke bronnen.

Deze opdracht hebben wij gedaan in samenwerking Berenschot.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN