lijn2
Businesscase

 

Om de economische haalbaarheid van een duurzaam project te bepalen, stelt Innoforte een businesscase op. Hierbij komen de volgende elementen aan bod:

  • Een kosten-baten analyse, waarbij de vermeden kosten als baten worden gerekend. Na raming van de investeringen worden de jaarlijkse kosten van de referentie en het duurzame systeem met elkaar vergeleken:

kostenvergelijking

  • Scenario’s omtrent de ontwikkeling van de energieprijzen
  • Een gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) van een project, rekening houdend met de specifieke risico’s, de financieringswijze en de fiscaliteit
  • Een jaarlijkse kasstroomprojectie gedurende 30 jaar om de Discounted Cash Flow (DCF) te kunnen bepalen. Hierbij wordt de jaarlijkse contante waarde omgerekend naar de huidige waarde door te disconteren op basis van de WACC
  • Een gevoeligheidsanalyse van de DCF door verschillende scenario’s te hanteren (bijvoorbeeld bouwvertraging, energieprijsscenario’s of subsidies)
  • Een bedrijfseconomische projectie bestaande uit de jaarlijkse balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht gedurende de eerste 30 jaar van exploitatie. Hiermee kan worden bepaald welke financieringen wanneer nodig zijn

 

Met behulp van deze bedrijfseconomische elementen verkrijgt men inzicht in de economische haalbaarheid van een project en welke financiering nodig is. Deze elementen zijn cruciaal voor het welslagen van een project. Innoforte tracht voor elk project een financierbare businesscase op te stellen, om de slagingskans van het project te vergroten.

naar boven