lijn2
Businesscase

 

De economische haalbaarheid van een duurzaam warmtenet vereist een goede afstemming tussen geografische afbakening, tracékeuze, mogelijke groeiscenario’s, planning van de bronnen, buffering, piekvoorziening, tijdelijke warmtecentrales, temperatuurregime en aantrekkelijke tarieven. Dit vereist een iteratief proces, zowel technisch-economisch als qua afstemming met de stakeholders. Een combinatie met procesmatige begeleiding ligt daarom voor de hand.

Uiteindelijk is een haalbare businesscase het resultaat, zowel met betrekking tot de gehele warmteketen (maatschappelijk rendement) als voor de individuele stakeholders: warmteproducenten, warmtebedrijf, gebouweigenaren en gebruikers van de gebouwen.

Innoforte ontwikkelt businesscases waarin de volgende elementen aan bod komen:

  1. Een kosten-baten analyse, waarbij de vermeden kosten als baten worden gerekend. Na raming van de investeringen worden de jaarlijkse kosten van de referentie (een duurzaam individueel alternatief of, desgewenst, verwarmen met aardgas) en het collectieve systeem met elkaar vergeleken
  2. Scenario’s omtrent de ontwikkeling van de energieprijzen
  3. Een gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) van een project, rekening houdend met de specifieke risico’s, de financieringswijze en de fiscaliteit
  4. Een jaarlijkse kasstroomprojectie gedurende 30 jaar om de Discounted Cash Flow (DCF) te kunnen bepalen. Hierbij wordt de jaarlijkse contante waarde omgerekend naar de huidige waarde door te disconteren op basis van de WACC
  5. Een gevoeligheidsanalyse van de DCF door verschillende scenario’s te hanteren (bijvoorbeeld bouwvertraging, energieprijsscenario’s of subsidies)
  6. Een Monte Carlo analyse waarbij de invloed van de vele risico’s gezamenlijk worden vertaald naar economische risico’s voor elke stakeholder
  7. Een bedrijfseconomische projectie bestaande uit de jaarlijkse balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht gedurende de eerste 30 jaar van exploitatie. Hiermee kan worden bepaald welke financieringen wanneer nodig zijn

Met behulp van deze bedrijfseconomische elementen verkrijgt men inzicht in de economische haalbaarheid van een project voor elke stakeholder. Dit legt een basis voor de financierbaarheid, maar ook voor de contractvorming met investeerders en afnemers.

naar boven