due-diligence lijn2
Due Diligence

 

In een business case voor een warmtenet komen veel aspecten aan de orde. Deze aspecten vormen een complex samenspel. Het betreft vooral aspecten zijn van juridische, bedrijfseconomische, commerciële en technische aard. Bij het beoordelen van een businesscase is om deze reden kennis vereist van de afzonderlijke aspecten maar ook van de onderlinge samenhang.
Zo kan een wijziging in de wetgeving grote impact hebben op de financiële rentabiliteit van een project.
Een gedegen beoordeling van alle aspecten en het onderkennen van de risico’s met zijn beheersmaatregelen is belangrijk voor een incompany investeringsbeslissing van een warmtebedrijf. Steeds vaker wordt deze ook gevraagd door de financier op het moment dat er extern gefinancierd wordt, zeker als er sprake is van Special Purpose Vehicle.
Innoforte heeft, eventueel samen met uw of onze juridische partner, alle expertise in huis om op een efficiënte wijze een gedegen Due Diligence, risiso-analyse of second opinion uit te voeren op een businesscase. In samenspraak met de opdrachtgever kunnen wij een op maat gemaakte Due Diligence uitvoeren die zowel gebruikt kan worden voor de interne beoordeling van de businesscase als voor de aanvraag van externe financiering.
Enkele risico’s waarmee rekening gehouden moet worden bij een warmtenet zijn:

  1. Techniek: dimensionering, anticiperen op uitbreiding, bouw- en renovatietempo’s, temperatuurregime, flexibiliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en energiekosten van de warmtebronnen in volatiele energiemarkten;
  2. Commercie: maatschappelijke beeldvorming, acceptatie, rollen en houding grote afnemers, corporaties en gemeenten, tarieven (hoogte en structuur) en indexering, aantrekkelijkheid warmte in relatie tot de huidige en toekomstige alternatieven voor bestaande bouw en nieuwbouw;
  3. Wetgeving: invloed van de warmtewet op tarieven, leveringsvoorwaarden (betrouwbaarheid), relatie van financiering tot aanbestedingsrecht en staatssteun, toekomstbestendigheid omgevings- en milieuvergunning van de afvalwarmtecentrale en ruimtelijke ordeningsaspecten.

 

Na deze risico-analyse volgt een risico-evaluatie: wat is de potentiële invloed op rentabiliteit, kasstromen en vermogenspositie? Welke beheersmaatregelen zijn te treffen en tegen welke kosten?

naar boven