lijn2
Energieprijzen, gas, elektriciteit en waterstof

 

De fossiele energiebron aardgas is, naast de invloeden van de vrije gasmarkt, nog steeds deels gekoppeld aan de olieprijs. De grafieken hiernaast tonen de actuele olie- en aardgasprijzen. De olieprijs is de afgelopen jaren zeer volatiel geweest. Het zou kortzichtig zijn om bij de realisatie van een nieuw gebouw met een verwachte gebruiksduur van minimaal 30 jaar slechts de huidige energieprijzen als basis te nemen voor de integrale kosten. De verwachting is dat de overheid in het kader van de warmtetransitie de energiebelasting op aardgas de komende jaren zal verhogen.
De berekening van de winstgevendheid van een duurzaam energieproject gedurende een exploitatieduur van 30 jaar is dan ook met de nodige onzekerheid omkleed:

  1. Welke gasprijs nemen we als basis?
  2. Van welke prijsscenario’s gaan we uit? De verwachting dat gedurende de exploitatie de energieprijzen zullen stijgen wordt breed gedragen, maar welke stijgingspercentages zijn te hanteren?
  3. Stijgen gas- en elektriciteitsprijzen met hetzelfde percentage?

 

De prijsontwikkeling van elektriciteit kent een eigen dynamiek. De verwachtingen luiden dat de elektriciteitsprijzen minder snel zullen stijgen dan de aardgasprijzen, maar wel dynamisch geprijsd zullen gaan worden. Dit is een gevolg van:

  1. De brandstofmix voor de productie van elektriciteit: aardgas, steenkool, bruinkool, biomassa, kernenergie en duurzame energie (wind). De prijsontwikkelingen van de brandstoffen zullen naar verwachting met de olieprijzen mee stijgen, maar zullen deze mogelijk niet geheel volgen
  2. het groeiende aandeel duurzame elektriciteit en de dalende kosten voor duurzame elektriciteit (zon en wind)
  3. Het aandeel brandstofkosten in de elektriciteitsprijs is ongeveer 50%. De andere 50% zijn kapitaallasten van de elektriciteitscentrales en het transportnet. Deze kapitaallasten zullen minder stijgen dan de olieprijzen
  4. Door het steeds grotere aandeel duurzame energie (20% in 2020 is de doelstelling) neemt de relatie tot de prijsontwikkeling van fossiele energie van elektriciteit verder af
  5. vanwege de groeiende onbalans tussen de door de natuur bepaalde productie van elektriciteit uit zon en wind en de niet parallel lopende dynamiek van de vraag, zal elektriciteit naar verwachting duurder worden. Op een koude, windstille en bewolkte winterdag is de vraag naar elektriciteit groot als gevolg van de inzet van warmtepompen en het aanbod van duurzame elektriciteit laag. De prijs van elektriciteit zal dan naar verwachting stijgen zodat economische ruimte ontstaat voor het opslaan van elektriciteit in batterijen en waterstof.