lijn2
Energieprijzen

 

De fossiele energiebron aardgas is, naast de invloeden van de vrije gasmarkt, nog steeds deels gekoppeld aan de olieprijs. De grafieken hiernaast tonen de actuele olie- en aardgasprijzen. De olieprijs is de afgelopen jaren zeer volatiel geweest. Het zou kortzichtig zijn om bij de realisatie van een nieuw gebouw met een verwachte gebruiksduur van minimaal 30 jaar slechts de huidige energieprijzen als basis te nemen voor de integrale kosten.
 

De berekening van de winstgevendheid van een duurzaam energieproject gedurende een exploitatieduur van 30 jaar is dan ook met de nodige onzekerheid omkleed:

  • Welke gasprijs nemen we als basis?
  • Van welke prijsscenario’s gaan we uit? De verwachting dat gedurende de exploitatie de energieprijzen zullen stijgen wordt breed gedragen, maar welke stijgingspercentages zijn te hanteren?
  • Stijgen gas- en elektriciteitsprijzen met hetzelfde percentage?

 

De prijsontwikkeling van elektriciteit kent een eigen dynamiek. De verwachtingen luiden dat de elektriciteitsprijzen minder snel zullen stijgen dan de aardgasprijzen. Dit is een gevolg van:

  • De brandstofmix voor de productie van elektriciteit: aardgas, steenkool, bruinkool, biomassa, kernenergie en duurzame energie (wind). De prijsontwikkelingen van de brandstoffen zullen naar verwachting met de olieprijzen mee stijgen, maar zullen deze mogelijk niet geheel volgen
  • Het aandeel brandstofkosten in de elektriciteitsprijs is ongeveer 50%. De andere 50% zijn kapitaallasten van de elektriciteitscentrales en het transportnet. Deze kapitaallasten zullen minder stijgen dan de olieprijzen
  • Door het steeds grotere aandeel duurzame energie (20% in 2020 is de doelstelling) neemt de relatie tot de prijsontwikkeling van fossiele energie van elektriciteit verder af
  • Het rendement waarmee brandstof in elektriciteit wordt omgezet (elektrisch rendement) zal in de toekomst verder toenemen