Richtlijn warmtemeting

Welke eisen stelt de warmtebranche aan warmtemeting?

De warmtesector maakt zich op voor groei en professionalisering. Qua regelgeving loopt de warmtesector achter op de sectoren elektriciteit en gas. Bij deze laatste zijn vanuit de elektriciteitswet en gaswet zogenaamde meetcodes aangewezen. Hierin is opgenomen waaraan de comptabele meting van gas en elektriciteit dient te voldoen. Bij warmte is er nog geen sprake van een meetcode. Wel is in de vigerende Warmtewet in art. 8.6.a een haakje opgenomen naar nog te ontwikkelen lagere regelgeving op het gebied van warmtemeting: ‘Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de eisen waaraan een meetinrichting ten minste voldoet, waarbij ten aanzien van meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn in ieder geval regels worden gesteld ten aanzien van de beveiliging van meetgegevens.

In 2018-2019 zijn onder regie van Stichting Warmtenetwerk warmtebedrijven, meetbedrijven, CertiQ (belast met de meting van warmte ten behoeve van de SDE+ subsidie) en leveranciers van thermische energiemeters bij elkaar gekomen om de wenselijkheid van de totstandkoming van een meetcode warmte te bespreken. Zij besloten om vanuit de markt te starten met het opstellen van een meetcode. Omdat het vooralsnog gaat om een initiatief vanuit de sector zelf, is er nog geen wettelijke verankering en spreken we daarom van een richtlijn warmtemeting. De richtlijn bevat de afspraken (techniek, communicatie, dataverkeer, administratie) die nodig zijn om tot een goede warmtemeting te komen en hoe te handelen indien de juistheid van een meter wordt betwist.

De richtlijn warmtemeting is aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, Autoriteit Consument en Markt en Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. De bedoeling hiervan is tweeledig. Als eerste vernemen de opstellers van de richtlijn warmtemeting graag van deze partijen op- en aanmerkingen op de eerste versie en daarnaast nodigen zij genoemde partijen uit om na te gaan of er inderdaad een wettelijke meetcode warmte dient te komen. Zo lang die er niet is zullen vele (maar waarschijnlijk niet alle) warmtebedrijven zich op basis van vrijwilligheid (zelfregulering) committeren aan de richtlijn.

Innoforte heeft als lid van Stichting Warmtenetwerk actief bijgedragen aan de totstandkoming van de Richtlijn Warmtemeting.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN