Richtlijn waterkwaliteit

Richtlijn voor waterkwaliteit in warmtenetten - in wording

In het voorjaar van 2019 is vanuit Stichting Warmtenetwerk de Richtlijn Warmtemeting geïntroduceerd. Daar is tevens aanvullend om aandacht gevraagd voor de waterkwaliteit in warmtenetten. Afwijkingen in de waterkwaliteit zouden aanleiding vormen voor ongewenste verstoringen in het net. Daarbij is te denken aan ongewenste corrosie, gasophopingen, lekkages, en dergelijke. Door het ontbreken van duidelijke normen en eisen voor de waterkwaliteit is er een behoefte aan een praktische Nederlandse richtlijn. Hiermee willen warmtebedrijven de waterkwaliteit in hun netten beheersbaar en controleerbaar maken.

De waterkwaliteit in warmtenetten is bepalend voor het ontwerp, de aanleg en het beheer door warmtebedrijven. Afwijkingen in de gangbare normen voor water kunnen leiden tot ongewenst verlies van de kwaliteit van een net.

De meeste Nederlandse warmtebedrijven hanteren als richtlijn voor de waterkwaliteit in hun netten de verouderde KEMA-norm (uit 1995) (te downloaden onderaan de pagina voor abonnees). In het buitenland zijn normen beschikbaar die een actuelere, passende aanpak voor de waterkwaliteit beschrijven. In Duitsland is de Anforderungen Kreislaufwasserwasser AGFW 510″ beschikbaar en in Denemarken de District Heating – Water Treatment and Corrosion Prevention. Grotendeels gebaseerd op de Duitse norm is in 2016 door NEN de Engelstalige versie van de NPR‑CEN/TR 16911 “Heat meters – Recommendations for circulation water in industrial and district heating systems and their operation gepubliceerd. Deze praktijkrichtlijn beschrijft aan welke eisen water in warmtenetten moet voldoen om geen nadelige effecten te voorkomen.

Voorjaar 2020 heeft een stuurgroep een project voor een Richtlijn Waterkwaliteit voorbereid, waarin ook Innoforte zitting had. Daarin zijn de beschikbare bronnen nader onderzocht en getoetst aan de huidige praktijk. De beschikbare bronnen bevatten meerdere oplossingen om problemen met het beheer van de waterkwaliteit te voorkomen, te constateren en in de hand te houden.

In het najaar van 2020 is gestart met het opstellen van de richtlijn waterkwaliteit. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe concepttekst voor een herziene versie van de NPR-CEN/TR 16911 in het Nederlands. Het concept is eind 2021 overgedragen aan de NEN-normcommissie 349012 ‘Warmte meten en verdelen’. Deze is een project gestart om te komen tot een nieuwe officiële Nederlandstalige NPR voor de waterkwaliteit. De verwachting is dat deze in de loop van 2024 ter consultatie aan de markt aangeboden wordt en daarna als definitieve versie beschikbaar zal zijn via de webshop van NEN.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN