Organisaties

Welke organisaties zijn betrokken bij de warmtemeters en de controles?

VMNED met een reglement
VMNED is de Vereniging van Meetbedrijven in NEDerland. VMNED behartigt de gemeenschappelijke belangen van de meetbedrijven. Meetbedrijven meten het daadwerkelijke energieverbruik voor gas, elektriciteit en warmte. Om aan de wet te voldoen is door VMNED voor haar leden een reglement opgesteld, waarin duidelijk beschreven staat waaraan de thermische energiemeters moeten voldoen en hoe deze door de warmtebedrijven beheerd en gecontroleerd moeten worden. De systematiek voor de controles middels de thermische energiemeterpools ligt hier in vast (zie ook Controle systematiek). Klik hier voor het vigerend reglement van VMNED .

Innoforte als coördinator
Voor iedere thermische energiemeter is een unieke metercode beschikbaar, gebaseerd op het type thermische energiemeter (combi of compact), de fabrikant van de meter(onderdelen) en de capaciteit van de meter. De metercodes worden door de coördinator van de thermische energiemeterpools, Innoforte, uitgegeven en beheerd op basis van een aantal regels. Zo moet van iedere toe te laten meter in de systematiek voor VMNED een officiële goedkeuring van de betreffende meter beschikbaar zijn, dus het MID-certificaat. De coördinator geeft nieuwe metercodes voor thermische energiemeters uit die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving voor thermische energiemeters, de Metrologiewet. Klik hier voor de huidige metercodes en ga naar het menu “Documenten warmte”.

Kwaliteit
De thermische energiemeterbeheerders die deelnemen aan de thermische energiemeterpool van VMNED worden jaarlijks geaudit door de coördinator, Innoforte. Daarbij wordt gekeken of ze voldoen aan de eisen en richtlijnen uit het “Reglement voor het beheer van in gebruik zijnde warmte- en koudemeters” van VMNED en het “Kwaliteitskader thermische energiemeterpools VMNED”. Daarbij wordt getoetst of de deelnemers op juiste wijze hun thermische energiemeters beheren en administreren in het voor hen speciaal ontwikkelde meterbeheersysteem, een web-based klantenportaal.

De resultaten van de audit zijn beschikbaar voor de deelnemer, VMNED en Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (de toezichthouder). Naast de audit van de deelnemers wordt ook de coördinator jaarlijks door de toezichthouder aan een controle onderhevig gesteld. Daarmee geven wij gezamenlijk invulling aan de metrologiewet die vanaf 1 januari 2015 in Nederland eisen stelt aan in gebruik te nemen en in gebruik zijnde thermische energiemeters voor kleinverbruikers (maximaal 100 kW).

Voor de deelnemers verstrekt de coördinator jaarlijks, op basis van de audit, een kwaliteitscertificaat. Van de huidige deelnemers zijn deze te vinden via onderstaande link: Klik hier voor de certificaten van de huidige deelnemers van VMNED en ga naar het menu “Documenten warmte”.

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)
Op de naleving van de Metrologiewet wordt toezicht gehouden in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door RDI. Zij ziet erop toe dat meetinstrumenten, zoals weegschalen, benzinepompen en weegbruggen, die voor wettelijke taken worden ingezet en in Nederland op de markt worden gebracht, voldoen aan alle eisen die in de Metrologiewet en EU-verordeningen zijn geformuleerd. Het toezicht op de naleving van die wet dient op de eerste plaats ter bescherming van de consument. De thermische energiemeters die onder de Metrologiewet vallen staan daarmee ook onder het toezicht van RDI. Zij controleert of het steekproefsysteem goed wordt uitgevoerd en of de afgekeurde populaties tijdig worden vervangen. Is dat niet het geval dan kan RDI maatregelen nemen tegen de bedrijven die nalatig zijn. Zo nodig zal RDI door middel van het opleggen van dwangsommen de nalatige bedrijven dwingen de afgekeurde meters tijdig te verwijderen.

NEN: Normcommissie warmte meten en verdelen
De NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces: zij onderzoekt in hoeverre normalisatie mogelijk is, zorgt voor een breed draagvlak en legt afspraken vast in een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen. NEN-normen vormen samen een coherent geheel. Voor de thermische energiemeters zijn in een Europees verband de NEN-EN-normen opgesteld (zie bij Overzicht wet- en regelgeving en normen).

Innoforte is lid van de normcommissie 349012 ‘Warmte meten en verdelen’. De normcommissie houdt zich bezig met het werkveld van het meten van warmte in het kader van warmtelevering en met warmtekosten-verdeelsystemen. Onderdeel hiervan is het onderhouden van de nationale norm NEN 7440:2021 (voorheen de NEN 7440 en de NPR 7441) , dit in samenwerking met normcommissie 351074 ‘Klimaatbeheersing in gebouwen’. Voorts volgt en werkt de normcommissie mee aan de ontwikkeling van de Europese normen door CEN/TC 171 en CEN/TC 176 waar het gaat om de behandeling van en eventuele inbreng in de voorschriften, standaardisatie, normalisatie voor zover deze betrekking hebben op warmte meten en verdelen.

Stichting Warmtenetwerk
Stichting Warmtenetwerk is het platform voor de warmtesector waar spelers informatief met elkaar netwerken en zich inzetten voor de energietransitie. Zij geven de warmtewereld een gezicht. Haar leden initiëren bij events, werkgroepen of excursies en leren elkaar persoonlijk kennen. Leden inspireren elkaar door op het platform te delen hoe zij bijdragen aan de energietransitie met bijvoorbeeld nieuwsberichten en blogs. Doordat de berichten en evenementen breed verspreiden worden zij een stem binnen en buiten de warmtesector.

Stichting Warmtenetwerk is de initiator van de Richtlijn Warmtemeting, die elders op deze website staat.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN