Regelgeving

Welke regelingen zijn verbonden aan de Metrologiewet?

U vindt hier een overzicht van (inter-)nationale regelingen die een relatie hebben met de Nederlandse Metrologiewet:

  • De Europese Richtlijn 2014-32-EU
  • Het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers
  • De Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten
  • De Implementatie richtlijnen Metrologiewet (inclusief wijziging 8 juli 2015)
  • De CE-markering meetinstrumenten

Europese Richtlijn 2014-32-EU
Het doel van de Europese richtlijn 2004/32/EG, ook wel Measuring Instruments Directive (de MID) genoemd, was het vervangen van een aantal richtlijnen op het gebied van de metrologie, die afzonderlijk soms gedetailleerde regels stelden voor bepaalde meetinstrumenten, door één algemene richtlijn. De MID stelt essentiële eisen aan een aantal typen meetinstrumenten en geeft de fabrikant verschillende mogelijkheden om overeenstemming met deze eisen aan te tonen. Lidstaten zijn vrij om de eisen uit de MID ten aanzien van meetinstrumenten van toepassing te verklaren. Maar als zij eisen van toepassing verklaren, dan moeten het de eisen uit deze richtlijn zijn. Het betreft eisen aan meetinstrumenten die gelden vóór ingebruikname (zie ook het schema bij Warmtemeters – Eisen & Checklist). De betreffende bepalingen zijn in alle lidstaten dezelfde en de bewijzen van overeenstemming, ook wel conformiteitsbeoordelingen of overeenstemmingsbeoordelingen genoemd, worden overal in de Europese Unie aanvaard. Lidstaten hebben de vrijheid om eisen ten aanzien van maximum toelaatbare fouten in de gebruiksfase vast te stellen die soepeler zijn dan de MID-eisen die gelden voor de fase vóór ingebruikname.

Meetinstrumenten die zijn omschreven in de bijlagen van de richtlijn zijn watermeters (MI-001), gasmeters en volumeherleidingsinstrumenten (MI-002), kilowattuurmeters (MI-003), thermische-energiemeters (MI-004), meetsystemen voor continue en dynamische meting van hoeveelheden andere vloeistoffen dan water (MI-005), automatische weeginstrumenten (MI-006), taximeters (MI-007), stoffelijke maten (MI-008), dimensionale meetinstrumenten (MI-009), uitlaatgasanalysatoren (MI-010). De thermische energiemeters vallen onder de noemer thermische energiemeters (MI-004).

In 2014 is de eerdere versie uit 2004 ingrijpend aangepast tot de Europese Richtlijn 2014-32-EU. Dit is de Europese basis voor de Nederlandse versie van de Metrologiewet. Klik hier voor de Europese Richtlijn 2014-32-EU.

Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers
Het besluit van 14 april 2016 bevat regels omtrent de eisen waaraan meetinstrumenten moeten voldoen voordat zij in de handel worden gebracht, in gebruik worden genomen of worden gebruikt, alsmede omtrent conformiteitsbeoordelingen van meetinstrumenten en verplichtingen van marktdeelnemers en tot wijziging van het Meeteenhedenbesluit 2006 (Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers).

Het besluit is in 2016 vernieuwd en heeft nog enkele aanpassingen ondergaan. De recente versie is op 18 mei 2017 in werking getreden. Klik hier voor het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten
De regeling omvat regels omtrent de eisen bij het gebruik van in Europese richtlijnen opgenomen en in het Meetinstrumentenbesluit I en Meetinstrumentenbesluit II geregelde meetinstrumenten en houdende enkele voorschriften inzake de installatie van die instrumenten. Onder deze regeling vallen ook de thermische energiemeters (thermische energiemeters).

In de regeling wordt op dit moment nog verwezen naar de documenten Meetinstrumentenbesluit I en II. Deze zijn respectievelijk op 20 april 2016 en 01 november 2016 vervallen. Klik hier voor de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten.

Implementatie richtlijnen Metrologiewet
Dit voorstel strekt tot implementatie van twee Europese richtlijnen. Het gaat om Richtlijn 2014/32/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt brengen van meetinstrumenten en om Richtlijn 2014/31/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen.

Het doel van de richtlijnen is het waarborgen dat meetinstrumenten en niet-automatische weegwerktuigen die op de markt worden aangeboden aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoen. Klik hier van de Implementatie richtlijnen Metrologiewet.

Wijziging implementatie richtlijnen Metrologiewet 8 juli 2015
In dit document worden de wijzigingen in de richtlijnen voor de implementatie van de Metrologiewet aangeduid. Bestaande teksten zijn óf aangepast óf komen te vervallen, daarnaast zijn nieuwe teksten toegevoegd. Klik hier voor de Wijziging implementatie richtlijnen Metrologiewet.

CE-markering meetinstrumenten
Voor leveranciers van apparaten en systemen van buiten de EU, die zijn uitgerust met bepaalde meetfuncties is de fabrikant de eerstverantwoordelijke voor een CE-markering. Bij het importeren van producten van buiten de EU moet erop toegezien worden dat de buitenlandse fabrikant de CE-markering heeft toegepast volgens de EU-richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering. De lidstaten kunnen het gebruik van meetinstrumenten voor bepaalde meettaken voorschrijven om redenen van openbaar belang, volksgezondheid, openbare veiligheid, openbare orde, milieubescherming, consumentenbescherming, belastingheffing en eerlijke handel. Meetinstrumenten met CE-markering zijn vrij verhandelbaar in de hele Europese Economische Ruimte (EER).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft algemene informatie over de Richtlijn 2014/32/EU voor de fabrikant en de leverancier van apparaten en systemen uitgerust met specifieke meetfuncties. Klik hier voor meer informatie op de site van RVO .

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN